Điều khoản sử dụng

1. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA

N&H sẽ không thực hiện các Dịch Vụ đối với bất kỳ Hàng Hóa/Sản phẩm nào được coi là Hàng Cấm. Hàng Hóa bị coi là Hàng Cấm khi nằm trong danh mục liệt kê bên dưới, danh mục này có thể được N&H bổ sung, cập nhật khi cần thiết:

a) Hàng Hóa có nội dung, bao bì, hình thức bên ngoài nằm trong danh mục hàng hóa Luật Việt Nam hay Pháp luật của Nhà nước Hàng Hóa đi qua nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển;

b) Hàng Hóa có nội dung, bao bì, hình thức bên ngoài không tuân thủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm theo qui định hiện hành;

c) Hàng Hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm hàng giả, hàng nhái hoặc các sản phẩm không có giấy phép (vi phạm bản quyền nhãn hiệu hoặc thương hiệu);

d) Hàng Hóa có nội dung hay bao bì bên ngoài nguy hiểm (dễ cháy, độc hại, phóng xạ, gây ô nhiễm môi trường …vv) có thể gây tử vong, thương tích, lây nhiễm bệnh cho người hoặc gây thiệt hại tài sản;

e) Hàng Hóa có liên quan hoặc chứa động vật sống hoặc hài cốt người;

f) Hàng Hóa có chứa chất kích thích hoặc ma túy;

g) Hàng Hóa liên quan đến hoặc có chứa vũ khí, đặc biệt là súng ống, hoặc các bộ phận của súng ống, vũ khí giả hoặc đạn dược;

h) Hàng Hóa có hình thức và nội dung thể hiện văn hóa phẩm đồi trụy hay phản động;

i) Hàng Hóa có chứa tiền mặt, cổ phiếu, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền, đá quý hoặc các vật phẩm có giá trị cao, trừ khi N&H có thỏa thuận khác;

Khách Hàng đảm bảo Hàng Hóa, bao bì đóng gói không chứa bất kỳ Hàng Cấm nào theo danh mục nêu trên và Hàng hóa đã được bao bì bảo quản đúng cách.

Trong quá trình thực hiện Dịch Vụ từ khâu tiếp nhận, bảo quản, xứ lý đơn hàng đến vận chuyển giao hàng, nếu phát hiện hay nghi ngờ Hàng Hóa là Hàng Cấm, Khách Hàng thiếu minh bạch thông tin sản phẩm và các quy định khác của Hợp đồng này, N&H sẽ có quyền:

a) Từ chối tiếp nhận, lưu trữ Sản phẩm: Nếu Hàng Hóa đã được bàn giao nằm trong danh mục Hàng Cấm, N&H có quyền từ bỏ, vứt bỏ, giao nộp Hàng Hóa này cho Cơ quan có thẩm quyền hay trả lại Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý Hàng Hóa này từ khâu lưu kho đến việc giao nộp hay trả lại, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho N&H;

b) N&H không có nghĩa vụ kiểm tra Hàng Hóa nằm trong danh mục Hàng Cấm. Tuy nhiên, N&H có quyền kiểm tra chi tiết Hàng Hóa mà không cần thông báo cho Khách Hàng nếu thấy nghi ngờ là Hàng Cấm hoặc vì lý do an ninh an toàn theo yêu cầu hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền;

2. QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ (NHẬN HÀNG HOÁ, LƯU KHO VÀ XUẤT GIAO HÀNG HOÁ)

2.1 Nhận Hàng Hóa

a) Khách hàng tạo yêu cầu nhập kho Hàng Hóa trên Cổng Thông Tin của N&H; hoặc tạo yêu cầu nhập kho trên hệ thống riêng của khách hàng và thông tin này được đồng bộ với hệ thống của N&H (“Lệnh Nhập Kho”).

b) Hàng Hóa nhập kho phải thoả mãn các điều kiện sau:

– Đã được tạo Lệnh Nhập Kho;
– Không thuộc danh mục Hàng Cấm;
– Có đầy đủ nhãn Hàng hoá theo quy định của pháp luật;
– Đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của Hàng Hoá;

c) Khách hàng có nghĩa vụ giao hàng kèm theo bản Photocopy có đóng dấu treo trên chứng từ nhập kho để đảm tính hợp lệ và phù hợp với Hàng Hoá nhập kho. N&H sẽ không chịu trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ của Chứng từ nhập kho này.

d) Chứng từ nhập kho N&H:

– Đối với Hàng Hoá nội địa:

(1) Hoá đơn tài chính/ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (che phần giá nhập).
(2) Bảng kê chi tiết đính kèm.
(3) Biên bản giao hàng kiêm Phiếu nhập kho (theo mẫu của N&H)

– Đối với Hàng Hoá nhập khẩu:

(1) Tất cả các chứng từ tương tự hàng nội địa.
(2) Bộ hồ sơ Hải quan tương ứng với Hàng Hoá (bản sao che phần giá nhập).

e) Khách hàng có nghĩa vụ dỡ Hàng Hóa từ phương tiện vận tải, container xuống kho do N&H chỉ định hoặc sử dụng Dịch Vụ Bốc Dỡ Hàng Hoá theo Biểu Phí Dịch vụ.

f) Khi nhận hàng, N&H có nghĩa vụ kiểm đếm số lượng, kiểm tra tình trạng bên ngoài của Hàng Hóa và xếp Hàng Hóa vào kho.

g) Các Bên sẽ ký xác nhận số lượng và tình trạng nguyên vẹn bên ngoài của Hàng Hóa vào Biên bản giao hàng kiêm Phiếu nhập kho.

2.2 Nhập kho – Lưu kho

a) Đối với Hàng Hoá đảm bảo điều kiện ngoại quan, N&H sẽ lưu trữ Hàng Hóa tại kho của N&H cho đến khi Khách Hàng gửi yêu cầu xuất kho Hàng Hóa trên Cổng Thông Tin của N&H hoặc khi Khách Hàng tạo yêu cầu xuất kho trên hệ thống riêng của khách hàng và thông tin này được đồng bộ với hệ thống của N&H (“Lệnh Xuất Kho”);

b) Đối với Hàng Hoá hư hỏng, không đảm bảo điều kiện ngoại quan sẽ được nhập kho với trạng thái “Hàng Hoá Ngoại Lệ”. Hàng Hoá Ngoại Lệ được lưu trữ và bảo quản nguyên trạng cho đến khi khách hàng gửi Lệnh Xuất Kho;

c) N&H chỉ có nghĩa vụ lưu trữ và bảo đảm an toàn của Hàng Hóa về số lượng, tình trạng bên ngoài, mà không có nghĩa vụ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng bên trong, khuyết tật và hư hỏng vốn có của từng sản phẩm trong suốt quá trình lưu trữ Hàng Hoá;

d) Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho N&H chỉ dẫn, hướng dẫn bằng văn bản liên quan đến việc bảo quản Hàng Hóa đối với các mặt hàng phải bảo quản trong điều kiện đặc biệt. N&H sẽ không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng Hàng Hóa nếu khách hàng không thực hiện việc chỉ dẫn kịp thời hoặc không chính xác;

e) Hàng Hoá bị mất mát, hư hỏng được xác định do trách nhiệm của N&H trong các trường hợp sau: N&H không tuân thủ các chỉ dẫn bảo quản của Khách Hàng cung cấp (nếu có) cho loại Hàng Hoá đặc biệt, N&H vi phạm các tiêu chuẩn bảo quản Hàng Hoá thông thường, hoặc do các trường hợp như mất cắp và hư hỏng trong khi vận hành;

f) Địa điểm giao nhận Hàng Hóa: Khách Hàng có nghĩa vụ giao hàng và nhận hàng tại kho của N&H được chỉ định tại Phục lục 01 của Hợp đồng; hoặc địa điểm do Khách Hàng chỉ định nếu hai bên có thỏa thuận;

2.3 Xuất kho Hàng Hóa

a) Theo yêu cầu của Khách Hàng, N&H sẽ xuất hàng và giao đến Người mua hàng theo địa chỉ ghi trên vận đơn. N&H sẽ hướng dẫn Người mua hàng kiểm tra hàng về số lượng, tình trạng bên ngoài của kiện hàng. Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu đồng kiểm chi tiết bên trong kiện hàng, Phí Đồng Kiểm sẽ được áp dụng theo Biểu Phí Dịch Vụ của N&H. Đơn hàng được xử lý và giao thành công khi Người mua hàng nhận Hàng Hóa và ký xác nhận trên biên bản giao hàng;

b) Trường hợp Khách Hàng không sử dụng dịch vụ vận chuyển do N&H cung cấp và chỉ định Bên vận chuyển khác đến nhận hàng tại cửa kho của N&H, Khách Hàng có nghĩa vụ bốc Hàng Hóa đã xuất kho lên phương tiện vận tải hoặc sử dụng Dịch Vụ Bốc Dỡ Hàng Hoá. Đơn hàng được xử lý và giao hàng thành công khi Bên Vận chuyển nhận hàng và ký xác nhận biên bản bàn giao từ N&H;

Nhận hàng trả theo yêu cầu khách hàng: Hàng đổi trả là Hàng Hoá đã được giao thành công nhưng Khách Hàng yêu cầu N&H thu hồi một phần hoặc toàn bộ kiện hàng đã giao cho Người mua hàng. Khi nhận hàng đổi trả tại kho N&H, quy trình Nhập kho – Lưu trữ – Xuất kho và Phí Nhập Kho Hàng Đổi/ Trả được áp dụng.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA N&H

Được khách hàng thanh toán Phí Dịch Vụ và Phụ Phí Gia Tăng (nếu có).

N&H sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hàng Hóa bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi Cơ Quan Có Thẩm Quyền do Hàng Hóa không tuân thủ quy định về tem nhãn, không có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật hoặc nằm trong danh mục Hàng Cấm.

N&H được quyền hoàn trả Hàng Hóa về kho đối với các trường hợp giao hàng không thành công mà lỗi không phát sinh từ N&H. Trong trường hợp này, Khách Hàng vẫn phải thanh toán cho N&H phí Dịch vụ xử lý đơn hàng, chi phí Nhập Kho Hàng Đổi/ Trả (theo Biểu Phí Dịch Vụ của N&H).

Thực hiện dịch vụ vận chuyển, N&H sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Hàng hóa bị cướp giật bởi Người mua hàng. Vụ việc cướp giật xảy ra, tại hiện trường N&H sẽ thông báo ngay để Khách Hàng giải quyết xử lý, N&H sẽ hỗ trợ tiến hành trình báo Cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

N&H có quyền từ chối đổi trả hàng cho Người mua hàng.

Đảm bảo chất lượng Dịch Vụ theo đúng tiêu chuẩn đã công bố và thoả thuận giữa các Bên. Trong trường hợp chất lượng Dịch Vụ không đúng như cam kết, N&H thông báo kịp thời với Khách Hàng nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Bảo quản, lưu trữ và đóng gói Hàng Hóa theo hướng dẫn của khách hàng.

Giao hàng đúng thời gian thỏa thuận.

Xuất hóa đơn tài chính cho Khách Hàng.

Bồi thường thiệt hại do lỗi của N&H gây ra.

4. TRÁCH NHIỆM, HẠN MỨC MẤT MÁT VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ

Hàng hóa lưu trong kho sẽ được kiểm đếm định kỳ theo thỏa thuận giữa các Bên và trong trường hợp có chênh lệch giữa số lượng hàng hóa kiếm đếm thực tế với số lượng chuẩn xác của Hàng Hóa được ghi nhận bởi Khách Hàng, N&H chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến mất mát, hư hỏng Hàng Hóa do chủ quan của N&H gây ra (qui định tại Điều 5 khoản 5.2 mục d) nằm ngoài hạn mức thất thoát hàng năm như qui định tại mục Điều 8, mục (b) dưới đây. N&H có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng đến 100% giá trị hàng hoá theo hoá đơn, chứng từ Khách Hàng cung cấp khi nhập kho (Hóa đơn của Nhà sản xuất hay hồ sơ Hải quan hàng nhập khẩu)

Mất mát hoặc hư hỏng Hàng Hóa do N&H gây ra khi thực hiện dịch vụ Lưu trữ và xử lý đơn hàng sẽ được miễn trừ trách nhiệm với số lượng nằm trong hạn mức thất thoát hàng năm [0.05 %]/Tổng lượng hàng. Khi kiểm kê hàng tồn kho hay đối soát số lượng nhập/xuất Hàng Hóa, các Bên chấp nhận sự chênh lệch dương sẽ được bù trừ với sự chênh lệch âm, hoặc bù trừ những Hàng Hóa có giá trị tương đương.

N&H chịu trách nhiệm với những khiếu nại hợp lý liên quan đến hư hỏng của bao bì do N&H đóng gói bên ngoài và được giới hạn bởi các chi phí của vật liệu đóng gói. Trong vòng 10 ngày kể từ khi phát sinh vụ việc, Khách Hàng gửi khiếu nại để N&H xem xét tổn thất hoặc hư hại do việc đóng gói bao bì của N&H gây ra. Vượt quá thời hạn 10 ngày N&H sẽ không chấp nhận bất cứ khiếu nại nào với bất kỳ lý do nào.

Bảo hiểm mặc định của N&H chỉ đền bù cho tài sản vận hành của N&H và chưa bao gồm bảo hiểm cho hàng hóa của Khách hàng dưới sự bảo quản của N&H. Khách Hàng phải mua Bảo hiểm Rủi ro bao gồm những rủi ro do bất khả kháng và những rủi ro khác gây thiệt hại cho chính Hàng Hoá của Khách hàng tại kho N&H.

5. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM N&H

Trừ trường hợp các Bên có thoả thuận khác, N&H được miễn toàn bộ trách nhiệm pháp lý và không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp Đồng của Khách Hàng;

b) Thông tin Người nhận hàng không được cung cấp chính xác và đầy đủ bởi Khách Hàng trên Lệnh Xuất Kho;

c) Trường hợp N&H chứng minh bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan do tắc nghẽn hệ thống giao thông đường bộ hoặc đường hàng không bị hủy chuyến/trễ chuyến, hay nguyên nhân từ lỗi của nhân viên, thầu phụ, người nhận hàng cuối cùng của Khách Hàng;

d) Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc chậm trễ/hư hỏng/thất lạc tài liệu, Hàng Hóa không phải từ phía N&H gây ra;

e) Hàng Hóa được lưu trữ tại kho hoặc đang trên đường vận chuyển bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của Cơ Quan Có Thẩm Quyền do không tuân thủ quy định về tem nhãn, không có Hóa Đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, không có đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật… xuất phát từ lỗi của khách hàng không cung cấp đủ và kịp thời các giấy tờ này; Hàng hóa là Hàng Cấm;

f) Khách Hàng không chỉ dẫn cụ thể /kịp thời về việc lưu trữ, bảo quản dẫn đến việc Hàng Hóa bị hư hỏng;

g) Thiệt hại liên quan đến chất lượng tự suy giảm, tình trạng khuyết tật, lỗi kỹ thuật hay hư hỏng vốn có của Hàng Hóa;

h) Thiệt hại do mất mát hoặc hư hỏng mà không thể tránh khỏi kể cả khi N&H đã có biện pháp bảo vệ, an ninh như tình trạng hiện có, bao gồm cả những rủi ro Hàng Hóa khác;

i) N&H sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về những tổn thất không xác định được do Hàng Hóa đựng trong thùng kín mà điều kiện giao nhận không cho phép hoặc không thể mở hộp/kiện để kiểm đếm;

j) Các trường hợp Bất Khả Kháng theo quy định của pháp luật;

k) Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do lỗi của khách hàng thì N&H được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng gây ra;

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng được sử dụng các Dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng, giao hàng đến Người mua hàng của N&H theo các biểu phí được qui định.

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí theo quy định.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình để truy cập vào Cổng Thông Tin điện tử của N&H, mọi giao dịch gắn với tài khoản của khách hàng trên hệ thống sẽ do khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khách hàng phải thực hiện thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên đăng nhập tài khoản.

Tuyệt đối không gửi Hàng Hóa nằm trong danh mục Hàng Cấm. Cung cấp các giấy tờ có liên quan đến Hàng Hóa, bao gồm nhưng không giới hạn Giấy phép về việc công bố và lưu hành sản phẩm trên thị trường Việt Nam, tem và nhãn Hàng Hóa theo quy định của pháp luật, hóa đơn giá trị gia tăng của Hàng Hóa và các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu Hàng Hóa (nếu có). Trong trưởng hợp Hàng Hóa và bao bì vi phạm danh mục Hàng Cấm hoặc quy định của Nhà nước, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý trước Cơ Quan Có Thẩm Quyền và đền bù cho N&H chi phí, tổn thất liên quan đến xử lý Hàng Cấm bao gồm: (i) Chi phí Dịch Vụ xử lý đơn hàng; (ii) Chi phí phát sinh do đổi trả Hàng Hóa; (iii) Chi phí do N&H thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ Cơ Quan có thẩm quyền; (iv) Tổn thất hàng hóa do bị tịch thu bởi Cơ Quan có Thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với Cơ Quan Có Thẩm Quyền khi Hàng Hóa bị tạm giữ hoặc tịch thu.

Cung cấp đầy đủ thông tin về chỉ dẫn liên quan đến Hàng Hóa và hướng dẫn N&H về việc lưu kho, bảo quản, và đóng gói Hàng Hóa.

Bảo hành sản phẩm và giải quyết các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, các chương trình hậu mãi cho Người mua hàng.

Đảm bảo Hàng Hóa đã được công bố và được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý của các chứng từ cung cấp cho N&H liên quan đến các dịch vụ theo Hợp Đồng này.

Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người nhận hàng mà Khách Hàng cung cấp cho N&H trên Lệnh Xuất Kho.

Bồi thường thiệt hại thực tế cho N&H và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ Khách Hàng.

Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) nội dung Hàng Hóa; (ii) tranh chấp về nguồn gốc Hàng Hóa với bên thứ ba bất kỳ; hoặc (iii) khiếu nại của Người mua hàng về việc Hàng Hóa được đăng trên sàn thương mại điện tử/ website và Hàng Hóa nhận thực tế không đúng yêu cầu mặc dù cùng thông tin hoặc mã hàng.

Khách Hàng không được cấn trừ các khoản đòi bồi thường từ Cơ quan Bảo hiểm vào chi phí phí Dịch vụ/công nợ phải trả cho N&H.

7. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng cam kết với N&H những nội dung dưới đây, Khách hàng sẽ bồi thường cho N&H các tổn thất và thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng vi phạm các cam kết này.

Hàng Hóa không nằm trong danh mục hàng Cấm.

Khách Hàng không có bất kì yêu cầu đặc biệt nào về việc lưu trữ Sản Phẩm (như điều kiện nhiệt độ, độ ẩm hoặc yếu tố khác).

Khách Hàng là chủ sở hữu Hàng Hóa hoặc đại lý được ủy quyền sử dụng Dịch vụ của N&H.

Khách Hàng tuân thủ tất cả các thủ tục hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu, quy định của Pháp luật khác.

Khách Hàng được chấp thuận của Sàn Điện tử, Chủ WebSite bán hàng… khi cung cấp cho N&H dữ liệu, thông tin của người mua hàng để thực hiện Dịch vụ.

Tất cả các tài liệu và thông tin do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác.

Khách hàng cam kết bồi thường cho N&H ngay khi có yêu cầu đầu tiên đối với bất kỳ tổn thất/thiệt hại phát sinh từ khiếu nại của Bên thứ ba hay những tổn thất/thiệt hại cho N&H.

8. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, không Bên nào được xem là có lỗi trong việc vi phạm Hợp Đồng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra (ngoại trừ hành vi nghĩa vụ thanh toán). Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng phải gửi thông báo kịp thời cho Bên kia về nguyên nhân và thời hạn chậm trễ thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, đồng thời cung cấp bằng chứng chứng minh Sự Kiện Bất Khả Kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm nghĩa vụ thực hiện Hợp Đồng (nếu Bên còn lại yêu cầu bằng văn bản). Việc thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng của Bên đó sẽ được tạm ngừng và/ hoặc miễn trừ trong suốt thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và Bên đó được phép gia hạn thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Trong trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong một khoảng thời gian liên tục quá ba mươi (30) ngày, Bên bị ảnh hưởng có quyền chấm dứt Hợp Đồng ngay sau khi gửi văn bản thông báo cho Bên kia. Trong trường hợp này, không Bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường hay phạt vi phạm nào đối với Bên kia.